Category Archives: Thai

พระราชฎีกาถวายต่อกษัตริย์มหาวชิราลงกรณ์

askkingvajiralongkornhelpวันที่ ๑ เดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

ขอเดชะฯ กษัตริย์มหาวชิราลงกรณ์:

พวกเราคือภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงกำไร และไม่ฝักใฝ่ขั้วการเมือง ที่ตั้งอยุ่ในสหรัฐอเมริกา และเป็นตัวแทนองค์กรเอกชนที่เป็นสมาชิกของภาคีเพื่อศาลอาญาระหว่างประเทศ (Coalition for the International Criminal Court)

พวกเราเข้าใจว่า พระองค์ได้ตอบรับเป็นกษัตริย์ เพื่อจะสนองต่อพระราชประสงค์ของพระราชบิดา กษัตริย์ภูมิพลฯ ในอันที่จะทำหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของชาวไทย  ในฐานะกษัตริย์ ตอนนี้ท่านอยู่ในตำแหน่งที่จะสามารถสานสร้างสิทธิมนุษยชนให้แก่ราษฎรไทยทุกคน   เหมือนกับที่ที่รัชกาลที่สี่ กษัตริย์มงกุฎ ได้ส่งเสริมการศึกษาวิทยาศาสตร์  กษัตริย์จุฬาลงกรณ์ได้จัดให้มีการเลิกทาส กษัตริย์ประชาธิปกยอมรับรัฐธรรมนูญ และกษัตริย์ภูมิพล พระราชบิดาของพระองค์ ได้ส่งเสริมโครงการพัฒนาเพื่อคนจน  ตอนนี้ พระองค์มีโอกาสอันยิ่งใหญ่ในอันที่จะให้เสรีภาพในการแสดงออกและให้ประชาธิปไตยที่แท้จริงแก่ปวงชนชาวไทย

พวกเราหวังว่า พระองค์จะเคารพและเห็นค่าของหลักการแห่งปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ เช่นเดียวกับพวกเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบทบัญญัติต่อไปนี้

ข้อ 1 มนุษย์ทั้งปวงเกิดมามีอิสระและ เสมอภาคกันในศักดิ์ศรีและสิทธิ ต่างในตน มีเหตุผลและมโนธรรม และควรปฏิบัติต่อกันด้วย จิตวิญญาณแห่งภราดรภาพ

ข้อ 7 ทุกคนเสมอภาคกันตามกฎหมายและ มีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองของกฎหมาย เท่าเทียมกัน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใด ทุกคน มีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองเท่าเทียมกันจาก การเลือกปฏิบัติใด อันเป็นการล่วงละเมิดปฏิญญานี้ และจากการยุยงให้มีการเลือกปฏิบัติดังกล่าว

ข้อ 19   ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแห่งความเห็น และการแสดงออก ทั้งนี้สิทธินี้รวมถึงอิสรภาพที่ 26 จะถือเอาความเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง และที่จะแสวงหา รับ และส่งข้อมูลข่าวสารและ ข้อคิดผ่านสื่อใด และโดยไม่คำนึงถึงพรมแดน

และ

ข้อ 20 (1) ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแห่งการ ชุมนุมและการสมาคมโดยสันติ (2) บุคคลใดไม่อาจถูกบังคับให้สังกัด สมาคมหนึ่งได้ ข้อ 21 (1) ทุกคนมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในการ ปกครองประเทศตนโดยตรง หรือผ่านผู้แทนซึ่ง ได้รับเลือกตั้งโดยอิสระ (2) ทุกคนมีสิทธิที่จะเข้าถึงบริการ สาธารณะในประเทศตนโดยเสมอภาค (3) เจตจำนงของประชาชนจะต้อง เป็นพื้นฐานแห่งอำนาจการปกครอง ทั้งนี้ เจตจำนงนี้จะต้องแสดงออกทางการเลือกตั้งตาม กำหนดเวลาและอย่างแท้จริง ซึ่งต้องเป็นการ ออกเสียงอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และต้อง เป็นการลงคะแนนลับ หรือวิธีการลงคะแนนโดย อิสระในทำนองเดียวกัน

พวกเราขอให้พระองค์ทรงสานต่อหลักการข้างต้น โดย

1)    ปล่อยตัวนักโทษคดีหมิ่นฯทั้งหมดทันที และชดเชยพวกเขาด้วยกองทุนของราชวังเอง

2)   เรียกร้องให้มีการยกเลิกกฏหมายหมิ่นฯ ซึ่งทำลายเสรีภาพในการแสดงออกของพลเมืองไทยทุกคนและขัดขวางกระบวนการประชาธิปไตย

3)    ประกาศพระราชประสงค์ของพระองค์ที่จะดำรงตำแหน่งในฐานะกษัตริย์เชิงพิธีการและสัญลักษณ์เท่านั้น โดยไม่มีส่วนยุ่งเกี่ยวกับการเมืองใด ๆ

4)    เรียกร้องให้มีการคืนสู่ประชาธิปไตยที่ปกครองโดยรัฐบาลพลเรือนทันที

5)    ลงสัตยาบันรับธรรมนูญกรุงโรม เพื่อรับอำนาจของศาลอาญาระหว่างประเทศ หรือ ICC เพื่อประกันว่า พลเมืองไทยจะไม่ถูกสังหารหมู่โดยทหารไทยของพระราชาที่ไม่ต้องรับผลใด ๆ อีกต่อไป

และเราขอเรียกร้องให้พระองค์จงหยุดข่าวลือที่ว่าอดีตหม่อมศรีรัศม์ได้เสียชีวิตหรือกำลังถูกทารุณอยู่  โดยกรุณาพิสูจน์ให้ชาวโลกได้เห็นว่าเธอและสมาชิกครอบครัวของเธอที่ถูกคุมขังอยู่นั้นยังมีชีวิตอยู่และไม่ได้ถูกบังคับให้หายสาปสูญไป  นอกจากนี้ เราขอร้องให้พระองค์อภัยโทษแก่พวกเขาและให้พวกเขาได้กลับไปใช้ชีวิต แสวงความสุขและได้รับสิทธิมนุษยชนทั้งหมดตามสมควรต่อไป

ตลอดพระชนม์ชีพของพระราชบิดาของพระองค์ ท่านทรงได้รับการเทิดทูนและนับถือว่าเป็นมหาราชและเป็นพระบิดาแห่งชาติ   แต่อย่างไรก็ตาม น่าเสียดายที่สิ่งที่เป็นรอยด่างที่ใหญ่ที่สุดในประวัติของพระองค์นั้น จะเป็นกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพซึ่งถูกอ้างใช้ในนามพระองค์ ซึ่งทำให้มีการจับคนเข้าคุกในแต่ละปีที่ผ่านมาถึงปีละระหว่าง 50 ถึงร้อยรายเลยทีเดียว  เพียงเพราะพวกเขาเผยแพร่ข่าวสารหรือแสดงความเห็น  เป็นที่น่าเสียดายที่ชื่อเสียงในระดับนานาชาติของประเทศไทยได้ถูกทำลายลงอย่างร้ายแรงโดย

การรัฐประหารในช่วงหลัง ๆนี้ และโดยกฎหมายหมิ่นฯ ซึ่งพิลึกและคร่ำครึนี้  พระองค์มีพระราชอำนาจในการแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดอันนี้ ยกระดับสวัสดิการของชีวิตคนไทยทุกหมู่เหล่า และฟื้นชื่อเสียงของประเทศไทยที่เคยยิ่งใหญ่ในฐานะผู้นำด้านประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคนี้

พวกเราขออวยพรให้การครองราชย์ของพระองค์จงเป็นห้วงเวลาแห่งความสันติ ความยุติธรรม และการเคารพในหลักการสิทธิมนุษยชนของพลเมืองไทยโดยทั่วหน้า

ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน

…..

NDM ออกแถลงการณ์ยืนหยัดเคียงข้าง ‘ไผ่ ดาวดิน’

Reposted from a post at Prachatai 2016-12-04 00:03

ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ (NDM) ออกแถลงการณ์ “จุดยืนของ NDM ต่อกรณี ไผ่ จตุภัทร์ บุญภัทรรักษา ถูกตั้งข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ” ระบุจะยืนอยู่เคียงข้างไผ่ และจะไม่ทอดทิ้งไปไหน เพราะสุดท้ายแล้วสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนี้คือการหยิบยื่นความอยุติธรรมจากรัฐต่อประชาชนในการกำจัดผู้เห็นต่างทางการเมือง

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2559 ที่ผ่านมาขบวนการประชาธิปไตยใหม่ (NDM) ออกแถลงการณ์ “จุดยืนของ NDM ต่อกรณี ไผ่ จตุภัทร์ บุญภัทรรักษา ถูกตั้งข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ” โดยระบุว่าในอดีตที่ผ่านมาประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองของฝ่ายรัฐในการกำจัดผู้เห็นต่างทางการเมืองมาโดยตลอด
และในกรณีของไผ่ จตุภัทร์ บุญภัทรรักษา ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างของการที่รัฐนำกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพมาเป็นเครื่องมือในการกำจัดศัตรูของตน ดังข้อเท็จจริงที่ปรากฏคือพันโทพิทักษ์พล ชูศรี มีความพยายามมาโดยตลอดในการขัดขวางนักกิจกรรมและนักสิทธิมนุษยชนในจังหวัดขอนแก่นไม่ให้รณรงค์เคลื่อนไหวทางการเมือง ซึ่งรวมถึงไผ่ด้วย ทั้งที่ในสังคมประชาธิปไตย ในนานาอารยประเทศนั้นสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเป็นเรื่องที่พึงกระทำได้ แต่ในประเทศไทยหาได้เป็นเช่นนั้นไม่
ด้วยเหตุนี้ ขบวนการประชาธิปไตยใหม่มีจุดยืนว่า เราจะยืนอยู่เคียงข้างไผ่ และจะไม่ทอดทิ้งไปไหน เพราะสุดท้ายแล้วสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนี้คือการหยิบยื่นความอยุติธรรมจากรัฐต่อประชาชนในการกำจัดผู้เห็นต่างทางการเมือง

ไอ้โล้นมารศาสนา แห่ง วัดอ้อน้อย ท้า RKK – BRN

47

มึงท้าผิดที่แล้ว ไอ้เหี้ยสุวิทย์ มึงต้องการย้าย ปัตตานี มา อ้อน้อยหรือ…?
ทุกวันนี้ ประเทศและประชาชน ยังเดือดร้อน ทุกข์เข่น หวาดกลัว …. ยัง ยังไม่สาแก่ใจ สัสสลิ่ม อย่างมึงใช่ไหม ไอ้เหี้ยโล้นอิสระ

ไอ้ตูบ ประยุทธ์ บ้านเมืองฉิบหายวุ่นวายก็เพราะมึงและพวก สัสสลิ่ม กปปส.

35

ไอ้ตูบ ประยุทธ์ บ้านเมืองฉิบหายวุ่นวายก็เพราะมึงและพวก สัสสลิ่ม กปปส.

—————————————————————————————–
วันเสาร์, เมษายน 23, 2559

ทั่นประยุทธ์ หยุด whining เสียที ที่บ้านเมืองวุ่นวายมีปัญหามาทั้งหมด… นี่… มันเริ่มมาแต่พวก ‘เสือตะวันออก’ ยึดอำนาจรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง !!!


สะใจไหมล่ะประยุทธ์ ความที่พูดสามหาว ก้าวร้าวไปทั่ว ถึงคราวโดนย้อนเข้าให้บ้าง

จากหน้าเฟชบุ๊ค Thaksin Shinawatra วันที่ ๒๒ เมษายน ราว ๕ โมงเย็น คัดมาให้อ่านกันเต็มๆ

“ทุกวันนี้ผมเงียบมาตลอด ตั้งใจที่จะไม่ออกความคิดเห็นในเรื่องใดๆ และอยากให้ทุกฝ่ายตั้งใจแก้ไขปัญหาให้ประชาชน แต่อยู่ดีๆ ผมกลับถูกพาดพิงอย่างรุนแรง จนต้องเสียความตั้งใจ เลยต้องขอพูดสักครั้ง

การแก้ปัญหาของประเทศ ภายใต้รัฐบาลทหารของไทยในขณะนี้ มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็โทษคนอื่น โดยตนเองไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลย ไม่เคยทำอะไรผิด ตัวเองดีทุกอย่าง เช่นน้ำแล้งก็บอกว่า เป็นเพราะรัฐบาลก่อน ราคาพืชผลเกษตรตกต่ำ ขายไม่ออกอย่างยางพารา ก็บอกให้ไปขายดาวอังคาร บริหารประเทศแบบนี้ใครๆ ก็เป็นได้ครับ นายกรัฐมนตรีของประเทศไทย

รัฐบาลนี้ได้อำนาจมาจากการรัฐประหาร ได้เข้ามาปกครองประเทศแล้วร่วม ๒ ปี ได้ทำประโยชน์อะไรเป็นชิ้นเป็นอันให้ชาวโลกเขาได้เห็นบ้าง

ภาพลักษณ์ที่เผยแพร่ออกไปมีแต่การใช้อำนาจในการละเมิดสิทธิประชาชนและกฎหมายสากลอย่างไม่เคยเกิดในประเทศไทยมาก่อน เมื่อนานาอารยประเทศและองค์กรสากลต่างๆ เขาเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เขาก็ออกมาเตือน เป็นเรื่องปกติทั่วไปที่เกิดขึ้นในประเทศที่ผู้นำฯ ใช้อำนาจในทางที่ไม่ถูกต้อง

เมื่อผู้นำของประเทศเราไม่สนใจคำเตือน ประเทศอื่นเขาย่อมใช้มาตรการที่รุนแรงขึ้นครับ ไม่ว่าจะเป็นการระงับการค้าการลงทุน มาตรการปิดกั้นและกีดกันต่างๆ รวมถึงการย้ายถิ่นฐานการผลิตไปยังประเทศที่ 3 กระบวนการเหล่านี้ จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างรุนแรง และโมเมนตัมนี้จะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปอีกนานหลายปี..

แต่..แทนที่ผู้นำเราจะยอมรับความผิด แก้ไขปัญหาเหล่านั้น และทำให้มันถูกต้องเสีย กลับออกมาโทษว่า เป็นเพราะผมไปจ้างล็อบบี้ยิสต์ เพื่อล็อบบี้ประเทศต่างๆ ให้แอนตี้ บอยคอตประเทศไทย โถ..ช่างคิดไปได้

อยากจะบอกว่า ผมไม่จำเป็นต้องไปจ้างใครให้เสียเงินเสียทอง เพื่อประจานนายกฯ ไทยให้เสียภาพลักษณ์ประเทศหรอกครับ ประวัติศาสตร์มีให้เห็นอยู่เสมอว่า เผด็จการฯที่ลุแก่อำนาจ ด่ากราดคนที่พูดจาไม่ถูกใจ ดูถูกคนยากจนว่าโง่ ใช้อำนาจเกินขอบเขต และปกครองประเทศโดยไม่เห็นหัวประชาชนนั้น ล้วนแล้วแต่แพ้ภัยตัวเองทั้งนั้น

อยากจะเป็นผู้นำประเทศ ถ้าอารมณ์ของตัวเองยังควบคุมไม่ได้ ใช้อารมณ์ด่ากราดผู้คนเพื่อเอาชนะ ตะคอกใส่นักข่าวให้เขาสงบปากสงบคำและเขียนข่าวให้ถูกใจตน ทำแบบนี้บอกเลยอย่าหวังว่าจะทำให้คนส่วนใหญ่ของประเทศคล้อยตาม

ถ้าอยากรู้ว่าตัวเองแย่แค่ไหน ลองเอาเทปที่คุณพูดทุกวันมาฟังย้อนหลังดูซิครับ แล้วคุณจะรู้ว่า

“ไม่มีล็อบบี้ยิสต์ในโลกคนไหนที่จะมีความสามารถทำลายคุณได้ เท่ากับคุณทำลายตัวคุณเอง”

เพราะฉะนั้น เมื่อคุณมั่นใจว่าเป็นคนดี ก็จงก้มหน้าก้มตาเป็นคนชอบแก้ไขไปเถอะ อย่าทำตัวเหมือนที่ผ่านมาเลย”


สำหรับตัวการที่โดนตอกแสกหน้า ประยุทธ์ จันทร์โอชา คงจะไม่ยอมฉุกคิดหรอกนะ นึกว่าอำนาจปกครองยึดมาได้ง่ายๆ เล่นกระตั้วแทงควายเพลิดเพลินต่อไป แถมทั้ง whining อย่างเดิมๆ

“ขอแค่ ๕ ปี แค่นี้ แล้วท่านจะทำอะไรของท่านไป ผมคิดว่า ๕ ปีนี่จะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นมาก ถ้าทุกคนร่วมมือ”

ทั่นพูดในรายการตอบคำถามโฆษกหน้าแฉล้มกระตุกเรทติ้งคืนวันศุกร์ สองทุ่มกว่าๆ ๒๒ เมษาเหมือนกัน

โดยตอนหนึ่ง ร.ต.หญิง ปริยา เนตรวิเชียร พิธีกรถามเรื่องเลือกตั้งว่า “ประเทศไทยพร้อมหรือไม่ที่จะเป็น ‘ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์’ จะเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งหรือไม่คะ ท่านนายกคะ”

ทั่นนาโย้กก็ ranting เชียวละ “ที่บ้านเมืองวุ่นวายมีปัญหามาทั้งหมด ผมต้องเข้ามาแก้นี่…แล้วมาบอกแก้ให้เสร็จ แก้เร็ว ๆ แก้แล้วไป แก้แล้วเลือกตั้งใหม่”

(http://prachatai.org/journal/2016/04/65396)

อ่า นี่ไง เราว่าทั่นสำคัญผิดในข้อเท็จจริงจังเปาเลยนะ ที่บ้านเมืองวุ่นวายมันเริ่มมาแต่พวกทั่น ‘เสือตะวันออก’ ยึดอำนาจรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเมื่อปี ๒๕๔๙ โน่นแล้ว

ต่อมาพวกเดียวกัน ทั่นเองก็มายึดอีกทีในปี ๒๕๕๗ จากสถานการณ์ที่พวกนั่งห้าง สลิ่ม และ ‘สมีอิสระ’ (กะพวกป็อปคอร์น) ช่วยกันจัดฉากให้ จะเอาปฏิรูปไม่เอาเลือกตั้งไง ทั่นเองก็เป็นใจส่งทหารไปตั้งบังเกอร์ปกป้องพวกปิดกรุงเทพฯ ใช่ไหม

พอยึดได้ดังใจแล้วกลัว ‘เสียของ’ ตาอยู่มางาบเอาไปครองเหมือนครั้งก่อน ก็เลยทำทุกวิถีทางให้ได้อยู่ยาว พอจะครบกำหนดสองปีก็คว่ำร่างรัฐธรรมนูญ ‘เรือแป๊ะ’ ให้ มีชัย ‘ไม่ปลอก’ มาร่างใหม่ แถมบทเฉพาะกาลยืดเวลาอีก ๕ ปี แล้วใครจะเชื่อว่าพอใกล้ครบห้าปีทั่นจะไม่หาเรื่องต่อไปอีก

ในเมื่อ ๕ ปีที่ทั่นขอน่ะ จะเอาครบวงจรเผด็จการเบ็ดเสร็จ บัตรเลือกตั้งใบเดียวทำให้พรรคการเมืองไม่ได้โผล่หน้าอ้าปาก นักการเมืองไม่มีทางได้เป็นนายกฯ เพราะเปิดช่องให้เสนอชื่อ ‘คนนอก’ ได้ อีกทั้งพรรค สว. ลากตั้งของทั่นได้อำนาจเต็ม รวมถึงโหวตคว่ำรัฐบาล ถ้าประชามติผ่าน

แล้วนี่อาทิตย์หน้า ๒๕-๒๘ เมษา ทั่นรองฯ ฝ่ายกลาโหม (ควบตำรวจ) ก็จะไปทำพิธีปฏิสัมพัทธ์กับรัสเซียที่กรุงมอสควา “จะมีการลงนามในร่างความตกลงฯ ซึ่งเป็นร่างที่ระบุถึงขอบเขตความร่วมมือทางทหาร ระหว่างไทยและรัสเซีย” เสียด้วย

(ดูข่าวมติชน ๑๒ เมษา http://www.matichon.co.th/news/103995)

นั่นอาจเป็นการเดินแนวนโยบายต่างประเทศที่สุ่มเสี่ยง และพาประเทศถลำลึกเข้าสู่การโดดเดี่ยวจากโลกตะวันตกได้ ด้วยจุดมุ่งหมายเพียงการซื้อรถถังฝูงใหม่ สะใจกองทัพเท่านั้นเอง

คำพูดที่ว่า “ผมให้ทุกอย่างแล้ว แต่ท่านไม่ให้ผมเลย” นั่น เป็นคำที่ประชาชนควรพูดถึงทั่น แต่ดันแย่งเอาไปจากปากพวกเขาเสียนี่


Cr. Thai E-News

ไอ้เหี้ยเทือก โผ่พร้อมประกาศรับ รัฐธรรมนูญ ทรราช คสช.

34

ไอ้ตูบ ‘ประยุทธ’ มั่วโทษคนอยู่เบื่องหลังต้านรัฐธรรมนูญ ทรราช คสช.

31

ไอ้ตูบ ‘ประยุทธ’ มั่วโทษคนอยู่เบื่องหลังต้านรัฐธรรมนูญ ทรราช คสช.
ถ้าไม่ให้ประชาชนคนเห็นต่างพูด แล้วจะเป็นประชามติไปทำไม พวกมึงก็ประกาศใช้ รัฐธรรมนูณโจรไปเลยสิ..ไอ้ทหารหมาปัญหาควาย ‘คลั้ง” กินไม่ได้ นอนไม่หลับ ขี้เยี้ยวไม่ออก ต้องบอกทักษิณไว้ก่อน….ถุยยยยย

ไอ้ตูบประยุทธ์ ขออยู่ในอำนาจอีก 5 ปี…………..( กูไม่ให้ )

22

ไอ้ตูบประยุทธ์ ขออยู่ในอำนาจอีก 5 ปี…………..( กูไม่ให้ )
—————————————————————————————-

วันนี้ (22 เม.ย. 59)ไอ้ตูบประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้นำ ทรราช คสช. กล่าวผ่านรายการคืนความสุขให้คนในชาติถึงการเลือกตั้งว่า อยากให้เกิดไม่มีใครไม่อยากให้เกิดเราฝืนประชาธิปไตยโลกไม่ได้

แต่…………สิ่งที่กำลังทำในตอนนี้คือการสร้างประชาธิปไตยใหม่ขึ้นมาให้เป็นสากล ที่ผ่านมาบ้านเมืองวุ่นวายมีปัญหามาทั้งหมดก็ต้องเข้ามาแก้ เมื่อแก้แล้วจะเลือกตั้งใหม่ก็ยินยอมไม่ได้ฝืนจะเลือกตาม Road Map พร้อมขออยู่ในอำนาจเผด็จการ ทรราช ต่ออีก 5 ปี ทำไม……. ให้ไม่ได้


ก็คงเป็นที่แน่ชัดแล้วว่า ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับมีชัย ที่มี สว. มาจากการลากตั้ง ของ ทรราช คสช. เพื่ออะไร

และมี นายก คนนอก. เพื่ออะไร

พร้อมทั้งมีองค์กรอิสระ หรือองค์กรขยะ อีกมากมายในร่างรัฐธรรมนูญโจร เพื่ออะไร

สรูป ….


เพื่อเป็นองค์ประกอบของ อำนาจ ทรราช คสช. ไว้ครอบงำประเทศนั้นเอง

ผมไม่อยากชี้นำ พี่น้องประชาชน แต่แค่อยากจะบอกว่า

ตลอดระยะเวลา 2 ปี ที่ ทรราช คสช. อำนาจ

ประชาชนได้อะไรบ้าง

หากเราให้ ทรราช คสช. อยู่ต่ออีก 5 ปี นั้นก็หมายถึง ความทุกข์ ความจน ความไร้สิ้น อิสระภาพ เสรีภาพ และความเสมอภาค จะเพิ่มจากวันนี้ อีก ไม่น้อยกว่าอีก 3เท่าตัว

ฉนั้น…………

การลุกขึ้นต่อต้านและขับไล่ ทรราช คสช. เป็นหน้าที่ของประชาชน ทุกคน


เสรีชน

ไอ้ตูบ ประยุทธ์ เอาแต่ญาติพรรคพวก สถุนเสวยสุข บนคราบน้ำตาและกองเลือดของประชาชน มาวันนี้ เที่ยวโทษคนโน้น คนนี้ ………..ถุย

18

ไอ้ตูบ ประยุทธ์ ทำงานไม่เป็นเพราะทั้งโง่เง่า ปากหมา และคดโกงเงินแผ่นดิน เอาแต่ญาติพรรคพวก สถุนเสวยสุข บนคราบน้ำตาและกองเลือดของประชาชน มาวันนี้ เที่ยวโทษคนโน้น คนนี้ ………..ถุย ไอ้ทรราช คสช.

———————————————————————————–

แทนที่จะไปโทษทักษิณ ถามตัวเองดีกว่าว่าทำระยำกับคนไทยขนาดไหน ทั้งโลกเขาถึงต่อต้าน


อ่านข่าวไอ้ฉุนโวยวายกล่าวหานายกทักษิณว่าไปล็อบบี้ต่างชาติให้เล่นงาน คสช.เรื่องที่ทำการกดขี่ข่มเหงคุณวัฒนา เมืองสุข มีคำถามง่าย ๆ ว่า แทนที่จะไปกล่าวหาคุณทักษิณ ทำไมไม่ดูตัวเองกันเลยว่า ไอ้พวกแก๊งค์ทหารขยะ 3 ป 1 ม มันทำระยำอะไรบ้างกับคนไทยทั้งชาติ และ คุณวัฒนากับครอบครัวบ้าง สังคมโลกเขาถึงได้ต่อต้านพวกมันรุนแรงจนปอดแหกต้องรีบปล่อยคุณวัฒนาด่วนจี๋ ทั้งที่ไอ้ฉุน ไอ้อ้วน ไอ้ป๊อก ไอ้หมู รวมไปถีงพวกลูกจ๊อกระดับพลตรี พันเอก หลายตัว ออกมาประสานเสียงเห่าหอนข่มขู่กันเต็มเหยียด บอกทำนองว่าแบบนี้อย่างน้อยต้องโดนคุมตัวไปขังปรับทัศนคติ 7 วันบ้าง บางคนพูดว่าต้องเอาให้เข็ดบ้าง ฯลฯ แต่บังเอิญเขาเป็นไก่ชน ที่พร้อมท้าเดี่ยว ๆ ไม่มีรุมกับไอ้ทหารขยะได้ทุกตัว ไม่ใช่ปากหมาขาสั่นแบบพวกมัน เขาประท้วงด้วยการอดอาหารสองสามวัน แม่งฝ่อรีบหาทางปล่อยทันที


การเอาตัวคนที่ไม่ได้ทำอะไรผิดไปคุมขังโดยไม่มีข้อหา การเอาตัวเขาไปขึ้นศาลทหารที่ทั้งโลกเขาถือว่าเป็น Kangaroo Court กล่าวโทษเขาในข้อหาตามคำสั่ง คสช.ที่พวกมันออกกันเองตามอำเภอใจ ไม่ได้ผ่านกระบวนการออกกฎหมายตามหลักสากล การข่มขู่ของไอ้ยุดขยะที่ประกาศจะจับกุมประชาชนที่ประกาศไม่รับร่างรัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจทหารขยะพวกมันยึดครองปล้นประเทศไปอีกหลายสิบปีมาติดคุก ฯลฯ เรื่องพวกนี้ต่างหากที่มันชัดเจน จนสังคมโลกไม่มีใครเขายอมรับแน่นอน และทำให้เขาต้องเปิดหน้ารุมกันต่อต้านพวกมัน เพราะทหารขยะแก๊งค์ประยุทธ ประวิตร ป๊อก หมู ทำกับประชาชนมือเปล่าทั้งประเทศ ด้วยวิธีที่ขัดกับปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ หลักการที่เมืองไทยยอมรับและให้สัตยาบันมาก่อนที่ไอ้พวกนี้มันจะเกิดเสียอีกแล้วอย่างชัดเจน ประชาคมโลกเขาย่อมต้องต่อต้าน เพราะการยอมให้แก๊งค์ทหารขยะพวกนี้ทำได้ตามอำเภอใจแบบนี้อีก ก็ไม่ต้องมีหลักการกฎเกณฑ์อะไรอีกแล้วในโลก การกระทำแบบนี้ของพวกมันต่างหากที่ทำให้เขามีความชอบธรรมที่จะต้านพวกมัน


ต่อให้คุณทักษิณสามารถที่จะล้อบบี้ทุกองค์กรในสากลโลกได้ เขาก็ไม่มีวันทำตามที่คุณทักษิณล้อบบี้หรอก ถ้าไอ้พวกแก๊งค์ทหารขยะประยุทธ ประวิตร ป๊อก หมู มันไม่ได้ทำระยำอะไรกับคนไทยทั้งประเทศและคุณวัฒนา เมืองสุข ฯลฯ อย่างชัดเจนแบบที่พวกมันทำกันอยู่ให้เขาเห็นกันทั้งสังคมโลกแบบนี้


Cr. Bugbunny

ไอ้เหี้ย โล้นอิสระ สัสสลิ่มที่หากินในผ้าเหลืองเห็นใจ ไอ้ตูบ ประยุทธ์ ยอดไลค์ผลงานทรราช น้อย

12

ไอ้เหี้ย โล้นอิสระ หรือสุวิทย์ สัสสลิ่มที่หากินในผ้าเหลืองเห็นใจ ไอ้ตูบ ประยุทธ์ ยอดไลค์ผลงานรัฐบาลทรราช น้อยกว่าเพจ เน วัดดาว

พร้อมกล่าวหาว่า สังคมป่วย แยกแยะ ดี-ชั่ว ไม่ออก แนะใช้อำนาจรัฏฐาธิปัตย์เร่งแก้ปัญหา เตือนอย่าเอาแต่อ้อยสร้อย เดี๋ยวชาวบ้านจะเบื่อหน่าย

———– กูว่านะ ไอ้โล้น สุวิทย์ เป็นเพราะประชาชน เขาแยกแยะ ดี- ชั่ว ออกแล้ว เวลานี้ ว่า ใครคือ ตัวปัญหาที่แท้จริงมากกว่า

————- เพราะตลอดระยะเวลากว่า 2 ปี ทรราช คสช. และ สัสสลิ่ม ได้สร้างความฉิบหายให้กับ ประเทศ และ ประชาชน มากมาย

————-มาวันนี้ นั้นคือสิ่งที่จริง และ ประชาชนก็ได้เห็น นิสัย สันดาน ของ สัสสลิ่มและ ทรราช คสช. อย่างชัดแจ้ง นั้นเอง

————-แม้แต่เด็กผู้หญิงตัวเล็ก ๆ อย่าง ลูกสาว วัฒนา เมืองสุข สัสสลิ่ม และ ทรราช คสช. ก็กดดันให้เด็กต้องเดินทางออกนอกประเทศ เพียงเพราะเรียกร้อง ขอความเป็นธรรมให้ผู้เป็นพ่อ ที่แสดงความเห็น ของระบอบ ประชาธิปไตย ก็ถูกจับคุม..

———- บ้านนี้เมืองนี้ หากประชาชนผู้เสียภาษี ให้เป็นเงินเดือนของ ข้าราชการ ทั้งประเทศ ไม่อ้างจะทวงถามถึงความไม่ถูกต้อง และ อยุติธรรม ที่เกิดในสังคมได้แล้ว

————- ประชาชนจะต้องเสัยภาษีไปทำไม เพื่อเป็นเงินเดือนของ ข้าราชการและอำมาตย์ชั่วเหล่านั้น

————— เก็บเงินไว้ซื้อไม้ กระบอง ไช้ตีกระบาลโจร ที่คอยปล้นประเทศไม่ดีกว่าหรือ

เสรีชน

ไอ้ตูบ ประยุทธ์ ผู้นำ ทรราช คสช ที่อาการผิดปกติทางอารมณ์แบบสองขั้ว

9
ประชาชนควรที่จะรู้เกี่ยวกับการป่วยทางจิตของ ไอ้ตูบ ประยุทธ์

เรื่องราวของ ผู้นำ ทรราช คสช ที่อาการผิดปกติทางอารมณ์แบบสองขั้ว และโรคเครียดจากเหตุการณ์ร้ายแรง

จนออกอาการให้สื่อทั้งในและต่างประเทศ นำไปประจานอยู่บ่อยครั้ง
เช่น

ปากหมาแท้ๆ !
ไอ้ตูบประยุทธ์ กล่าวในงาน “อาชีวศึกษาทวิภาคีไทย”
ติงคนวิจารณ์ทหารมีไว้ทำไม ว่า
มีไว้รักษาแผ่นดิน
กว่า 5แสน ตร.กม.ให้ หมาพูด

อย่าคิดแต่เรื่อง ประชาธิปไตยโดยไม่คำนึงถึง กฏหมาย
จนได้รับเสียงตอบรับทั่วทุกสารทิศ เช่น

ประชาชน ก็ไม่ได้จ่ายภาษี – ซื้ออาวุธ

และให้หมา เอามาใช้ปล้นอำนาจเหมือนกัน

และประชาชนไม่ได้ไม่เคารพกฏหมาย
หากแต่ประชาชนเขาไม่เคารพกฏโจรต่างหากเล่า

หรือ

คนไม่เคารพกฏหมายแต่เสือกแหกปาก
ให้คนอื่น เคารพกฏหมาย ถุยยยย

หรือ

ก็ถูกแล้วนะครับ ผมก็เห็น หมาพูดทุกวันๆ จนเบื่อ แล้วเนี่ย

เมื่อกล่าวถึงกองทัพ ของทรราช คสช. เรื่องทหาร

ก็มีเสียงของประชาชนกล่าวว่า

รักษาแผ่นดิน…? กองทัพก็ควรไปตั้งอยู่ชายแดน จะมาอยู่อะไรกลางเมืองหลวง ถ่วงความเจริญล่ะมากกว่า

และอาการป่วยทางจิด ของไอ้ตูบ ไม่หมดแค่นั้น เมื่อสอง สามวันนี้ ก็ ออกมาเป่าประกาศ ว่า คนตัดหญ้า และ ประชาชน มันโง่ มันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตย

ก็มีเสียงตอบรับจากประชาชนเช่นกันว่า

รู้สึกจะมีพวกแดกภาษีจาก ประชาชนโง่ เป็นเงินเดือน โดยไม่เคยเห็นพัวของประชาชน อีกทั้งคอยกดขี่ เหยียบหัวประชาชน เหมือนไม่ใช่คน

แล้วอย่างนี้ พี่น้องประชาชน ยังทนให้มันเหยียบหัวอยู่อย่างนี้อีกหรือ

เมื่อไอ้ตูบ ประยุทธ์ เปรียบประชาชนเป็นดั่งหมา

และบ่อยครั้งที่ ด่ากลาดว่า
สื่อมวลชน เป็น หมาขี้เรื้อน

หากไอ้ตูบ ประยุทธ์ ไม่ป่วยทางจิต แล้วจะเรียกว่าอะไร
ภาวะผู้นำไม่มีเลยจริงๆ

คำถามคือ ทหารทรราช คสช รักษแผ่นดินนี้ให้ใคร?

ให้กับ อำมาตย์ทรราช และนายทุนสามาน ผูกขาด และหรือ เหล่านักการเมืองชั่ว ๆ อย่าง พรรคร่วมรัฐบาลของ ประชาธิปัตย์ ในวาระครองอำนาจ เมื่อปี 2553

รักษาแผ่นดินนี้ไว้ให้ ทรราช เหล่านั้น กดขี่ประชาชนต่อไปอีกข้างหน้าด้วย นายก คนนอก สว. ลากตั้งและ องค์กรขยะ ที่มีอำนาจ มากกว่า ประชาชนกว่า 60 ล้านคนงั้นหรือ

จนมีเสียงของประชาชน กล่าวกันว่า

เรามีนายกฯที่ป่วยทางจิตนะครับ

พร้อมคำด่าไอ้ตูบ ประยุทธ์ ว่า

คนอย่างมัน ฟังหมาพูดรู้เรื่อง แดรกเงินที่หมาต้องเสียภาษีหาให้. ถุยยยย


หรือ แม้แต่

เด็กๆ ว่ะ ระดับนายกวุฒิภาวะ มีแค่เนี้ยะ.. ไปสมัครเป็น ยามบริษัท ยังไม่มีใครกล้ารับเลย นับประสาอะไร จะมาเป็น นายก กำหนด อำนาจของชาติ อีก 20 ปี ข้างหน้า เอาแค่วันนี้เพื่อนบ้านรอบ ๆ ประเทศ ก็ไม่มีใครคบค้าด้วยแล้ว


ทั้งปัญหา ละเมิดสิทธฺมนุษยชน
แรงงานทาส
ปัญหาโกงกินในกองทัพ และใช้เส้นสาย ช่วยเหลือ ครอบครัว ตระกลู จันทรโอชา ไม่ว่าจะเรื่องเงินหลวงเอาเข้าบัญชีเมีย เรื่องขายที่ดิน เรื่องให้หลานชาย ติดยศ ร้อยตรี ฯลฯ

แม้ในวันนี้ เสีบงของประชาชน ยังสงสัยเคลือบแคลง ในอำนาจของกองทัพ ที่ทำตัวเป็นโจร ปล้นประเทศ ของตนเอง

จนมีประชาชน กล่าวไว้ว่า


ไม่จริงม้างงง ที่รักษาชายแดนจริงๆมีไม่กี่นายหรอก ที่เหลือแดกส่วนต่างกันเพลิน อาชีพหลักมันคือยึดอำนาจ แล้วรวย ไม่ใช่หรือ

แล้วอ้างสรรคุณ ของทหารไว้เลิศหรู หากแท้จริงแล้ว…. สถุน ดี ๆ นี้เอง

คำกล่าวของสื่อ รับใช้ ทรราช คสช. ว่า

เก่ง ฉลาด สายตายาวไกล มีเหตุมีผล วาจาสุภาพ ละมุน อ่อนหวาน คมคาย ลึกซึ้งยิ่งนัก ผ่านการเลี้ยงดูฝึกฝนอบรมมาเนี้ยบ มากๆครับ

นั้นมันคำโกหก หลอกลวง เพราะไอ้ตูบ และ คณะ คสช. ไม่มีภาวะดังกล่าวเหลืออยู่ใน กมนสันดานเลย

จบข่าว

เสรีชน