พระราชฎีกาถวายต่อกษัตริย์มหาวชิราลงกรณ์

askkingvajiralongkornhelp

วันที่ ๑ เดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

ขอเดชะฯ กษัตริย์มหาวชิราลงกรณ์:

พวกเราคือภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงกำไร และไม่ฝักใฝ่ขั้วการเมือง ที่ตั้งอยุ่ในสหรัฐอเมริกา และเป็นตัวแทนองค์กรเอกชนที่เป็นสมาชิกของภาคีเพื่อศาลอาญาระหว่างประเทศ (Coalition for the International Criminal Court)

พวกเราเข้าใจว่า พระองค์ได้ตอบรับเป็นกษัตริย์ เพื่อจะสนองต่อพระราชประสงค์ของพระราชบิดา กษัตริย์ภูมิพลฯ ในอันที่จะทำหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของชาวไทย  ในฐานะกษัตริย์ ตอนนี้ท่านอยู่ในตำแหน่งที่จะสามารถสานสร้างสิทธิมนุษยชนให้แก่ราษฎรไทยทุกคน   เหมือนกับที่ที่รัชกาลที่สี่ กษัตริย์มงกุฎ ได้ส่งเสริมการศึกษาวิทยาศาสตร์  กษัตริย์จุฬาลงกรณ์ได้จัดให้มีการเลิกทาส กษัตริย์ประชาธิปกยอมรับรัฐธรรมนูญ และกษัตริย์ภูมิพล พระราชบิดาของพระองค์ ได้ส่งเสริมโครงการพัฒนาเพื่อคนจน  ตอนนี้ พระองค์มีโอกาสอันยิ่งใหญ่ในอันที่จะให้เสรีภาพในการแสดงออกและให้ประชาธิปไตยที่แท้จริงแก่ปวงชนชาวไทย

พวกเราหวังว่า พระองค์จะเคารพและเห็นค่าของหลักการแห่งปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ เช่นเดียวกับพวกเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบทบัญญัติต่อไปนี้

ข้อ 1 มนุษย์ทั้งปวงเกิดมามีอิสระและ เสมอภาคกันในศักดิ์ศรีและสิทธิ ต่างในตน มีเหตุผลและมโนธรรม และควรปฏิบัติต่อกันด้วย จิตวิญญาณแห่งภราดรภาพ

ข้อ 7 ทุกคนเสมอภาคกันตามกฎหมายและ มีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองของกฎหมาย เท่าเทียมกัน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใด ทุกคน มีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองเท่าเทียมกันจาก การเลือกปฏิบัติใด อันเป็นการล่วงละเมิดปฏิญญานี้ และจากการยุยงให้มีการเลือกปฏิบัติดังกล่าว

ข้อ 19   ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแห่งความเห็น และการแสดงออก ทั้งนี้สิทธินี้รวมถึงอิสรภาพที่ 26 จะถือเอาความเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง และที่จะแสวงหา รับ และส่งข้อมูลข่าวสารและ ข้อคิดผ่านสื่อใด และโดยไม่คำนึงถึงพรมแดน

และ

ข้อ 20 (1) ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแห่งการ ชุมนุมและการสมาคมโดยสันติ (2) บุคคลใดไม่อาจถูกบังคับให้สังกัด สมาคมหนึ่งได้ ข้อ 21 (1) ทุกคนมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในการ ปกครองประเทศตนโดยตรง หรือผ่านผู้แทนซึ่ง ได้รับเลือกตั้งโดยอิสระ (2) ทุกคนมีสิทธิที่จะเข้าถึงบริการ สาธารณะในประเทศตนโดยเสมอภาค (3) เจตจำนงของประชาชนจะต้อง เป็นพื้นฐานแห่งอำนาจการปกครอง ทั้งนี้ เจตจำนงนี้จะต้องแสดงออกทางการเลือกตั้งตาม กำหนดเวลาและอย่างแท้จริง ซึ่งต้องเป็นการ ออกเสียงอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และต้อง เป็นการลงคะแนนลับ หรือวิธีการลงคะแนนโดย อิสระในทำนองเดียวกัน

พวกเราขอให้พระองค์ทรงสานต่อหลักการข้างต้น โดย

1)    ปล่อยตัวนักโทษคดีหมิ่นฯทั้งหมดทันที และชดเชยพวกเขาด้วยกองทุนของราชวังเอง

2)   เรียกร้องให้มีการยกเลิกกฏหมายหมิ่นฯ ซึ่งทำลายเสรีภาพในการแสดงออกของพลเมืองไทยทุกคนและขัดขวางกระบวนการประชาธิปไตย

3)    ประกาศพระราชประสงค์ของพระองค์ที่จะดำรงตำแหน่งในฐานะกษัตริย์เชิงพิธีการและสัญลักษณ์เท่านั้น โดยไม่มีส่วนยุ่งเกี่ยวกับการเมืองใด ๆ

4)    เรียกร้องให้มีการคืนสู่ประชาธิปไตยที่ปกครองโดยรัฐบาลพลเรือนทันที

5)    ลงสัตยาบันรับธรรมนูญกรุงโรม เพื่อรับอำนาจของศาลอาญาระหว่างประเทศ หรือ ICC เพื่อประกันว่า พลเมืองไทยจะไม่ถูกสังหารหมู่โดยทหารไทยของพระราชาที่ไม่ต้องรับผลใด ๆ อีกต่อไป

และเราขอเรียกร้องให้พระองค์จงหยุดข่าวลือที่ว่าอดีตหม่อมศรีรัศม์ได้เสียชีวิตหรือกำลังถูกทารุณอยู่  โดยกรุณาพิสูจน์ให้ชาวโลกได้เห็นว่าเธอและสมาชิกครอบครัวของเธอที่ถูกคุมขังอยู่นั้นยังมีชีวิตอยู่และไม่ได้ถูกบังคับให้หายสาปสูญไป  นอกจากนี้ เราขอร้องให้พระองค์อภัยโทษแก่พวกเขาและให้พวกเขาได้กลับไปใช้ชีวิต แสวงความสุขและได้รับสิทธิมนุษยชนทั้งหมดตามสมควรต่อไป

ตลอดพระชนม์ชีพของพระราชบิดาของพระองค์ ท่านทรงได้รับการเทิดทูนและนับถือว่าเป็นมหาราชและเป็นพระบิดาแห่งชาติ   แต่อย่างไรก็ตาม น่าเสียดายที่สิ่งที่เป็นรอยด่างที่ใหญ่ที่สุดในประวัติของพระองค์นั้น จะเป็นกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพซึ่งถูกอ้างใช้ในนามพระองค์ ซึ่งทำให้มีการจับคนเข้าคุกในแต่ละปีที่ผ่านมาถึงปีละระหว่าง 50 ถึงร้อยรายเลยทีเดียว  เพียงเพราะพวกเขาเผยแพร่ข่าวสารหรือแสดงความเห็น  เป็นที่น่าเสียดายที่ชื่อเสียงในระดับนานาชาติของประเทศไทยได้ถูกทำลายลงอย่างร้ายแรงโดย

การรัฐประหารในช่วงหลัง ๆนี้ และโดยกฎหมายหมิ่นฯ ซึ่งพิลึกและคร่ำครึนี้  พระองค์มีพระราชอำนาจในการแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดอันนี้ ยกระดับสวัสดิการของชีวิตคนไทยทุกหมู่เหล่า และฟื้นชื่อเสียงของประเทศไทยที่เคยยิ่งใหญ่ในฐานะผู้นำด้านประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคนี้

พวกเราขออวยพรให้การครองราชย์ของพระองค์จงเป็นห้วงเวลาแห่งความสันติ ความยุติธรรม และการเคารพในหลักการสิทธิมนุษยชนของพลเมืองไทยโดยทั่วหน้า

ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *