งานสัมนาและประชุมใหญ่ประจำปี 2556

ดาวน์โหลดรายละเอียดงานประจำปี การสรุปผลงานภาคีฯ และหัวใจของภาคีฯ ได้ใน Newsletter ล่าสุด

Newsletter ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน
ฉบับก่อนการประชุมใหญ่ประจำปี เดือนสิงหาคม-กันยายน-ตุลาคม
พบกับการสรุปผลงานที่ผ่านมา  อุดมการณ์ในการดำเนินการของภาคีฯ
และการนัดหมายต่าง ๆ สำหรับงานวันอาทิตย์ ที่ 13 ตุลาคม ศกนี้

กรุณาส่งต่อให้เพื่อนพ้องน้องพี่ให้มากที่สุดนะครับ ขอบคุณครับ
และหวังว่าจะได้พบกันพี่น้องที่งานแบบตัวต่อตัวนะครับ
http://www.mediafire.com/?jd3d84e0przw2hi

TAHR 2012-13 CONVENTION: Tentative Itinerary
Venue: 9530 ALONDRA BLVD., BELLFLOWER, CA 90706;  Time: 11:00 a.m.

Time

Activities

Remarks

11:00 Welcome and register guests
Free lunch to all guestsIce-breaking
12:00 English Session
– Opening & welcoming remarks by TAHR President- Statements by representatives from (expected):Laos, Cambodia, Myanmar, Tibet, Vietnam, and Thailand (October Group) 

– Presenting certificates of appreciation.

We expect several guests of honor among human rights defenders and Californian politicians.
12:45-15:00 Thai Session
Panel Discussion: “Thailand’s Idealistic Future with Full Respect for Human Rights ”Panelists:  Ass. Prof. Sudsanguan Sutheesorn; Ass. Prof. Pavin Chachavalpongpun and Verapat pariyawong;Moderated by Dr.Snea Thinsan
(Plus teleconference with human rights victims and human rights defenders from Thailand)
15:00

Coffee Break

15:20 TAHR Annual MeetingAgenda including but not limited to: 

  • Summary of activities during the past year
  • Bylaws and TAHR culture & missions
  • New Executive Director and Committee
  • Advice from members
  • Looking ahead
16:30 Closure by Chairman of Board of Directors
Cleaning up

MainTAHR-billboardfinal1

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

แบบเสนอโครงการต่อสมาชิกและผู้สนับสนุน

  1. ชื่อโครงการ:          การประชุมสมาชิกสามัญประจำปี และการเสวนาสรุปปัญหาและทางแก้ด้าน                                    สิทธิมนุษยชน

2.  หลักการและเหตุผล:

เนื่องจากการประชุมใหญ่ประจำปี เป็นกิจกรรมที่บังคับไว้ในธรรมนูญของภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน เป็นโอกาสสำคัญสำหรับสมาชิกที่จะได้รับฟังการรายงานต่าง ๆ และเสนอความคิดเห็นสำหรับการดำเนินการของภาคีฯ ต่อไปในวาระใหม่ และเสนอข้อคิดเห็นต่อประธานภาคีฯ คนใหม่  ขณะเดียวกันก็จะมีการรับสมัครสมาชิกใหม่ พร้อมกับการสรรหาคณะกรรมการบริหารด้วย ดังนั้น คณะกรรมการบริหารจึงเห็นควรให้จัดกิจกรรมนี้ให้สมกับที่สมาชิกจะต้องเดินทางเข้าร่วมงาน และด้วยเหตุนี้ จึงมีการจัดเสวนาใหญ่ประจำปีในหัวข้อที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย โดยการชวนคิดย้อนหลังและมองไปข้างหน้า เพื่อหาทางผลักดันสังคมไทยให้ก้าวไปสู่สังคมที่ดีกว่า ที่ภายใต้การเคารพหลักสิทธิมนุษยชน  และหวังว่า การมีวิทยากรระดับประเทศและนักต่อสู้ที่ผ่านประสบการณ์จริงมาร่วมเสวนา จะให้มูลค่าเพิ่มกับสมาชิกที่เข้าร่วมงาน และพี่น้องไทยจากทั่วโลก ที่จะได้รับชมการถ่ายทอดสดและการถ่ายทอดดังกล่าว

3.      วัตถุประสงค์โครงการ:

1. เพื่อจัดประชุมใหญ่สมาชิกสามัญประจำปี ตามที่ระบุในธรรมนูญภาคีฯ โดยสมาชิกจะได้รับทราบการรายงานประจำปี แสดงความเห็นเสนอแนะแก่ภาคีฯ พบปะกับประธานคนใหม่ สมัครสมาชิกใหม่ และเริ่มกระบวนการสรรหาคณะกรรมการบริหารชุดใหม่

2. เพื่อให้สมาชิกได้พบปะสังสรรค์ สร้างสัมพันธ์อันดีต่อกัน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน

3. เพื่อให้ประธานบริหารคนใหม่ ได้แนะนำตัว วิสัยทัศน์ และทิศทางข้างหน้าให้กับสมาชิก พร้อมกับการสรรหาคณะกรรมการบริหารและอื่น ๆ สำหรับวาระต่อไป

4. เพื่อสรุปประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ผ่านการเสวนาของตัวแทนหลากหลายมุมมองที่รับเชิญเข้าร่วม และการประกาศผลการประกวดเรียงความของภาคีฯ

5. เพื่อฉลองความสำเร็จของการก่อตั้งและผลงานที่ผ่านมาอันเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของหลายฝ่าย และจะมีการมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุนดีเด่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ:
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการอำนวยการ โดยการสนับสนุนของสมาชิกภาคีฯ

ระยะเวลาดำเนินการ:          กรกฎาคม – ตุลาคม 2556

ขั้นตอนการดำเนินการ:
 ปี 2556

กรกฎาคม               เริ่มพูดคุยกันเรื่องรูปแบบงาน และบันทึกข้อเสนอแนะสำหรับโครงการ

สิงหาคม                 เริ่มทาบทามวิทยากรและติดต่อสถานที่

คณะกรรมการอำนวยการเริ่มกระบวนการสรรหาประธานภาคีฯ คนใหม่

กันยายน                 เตรียมการและจัดการทุกด้านที่เกี่ยวข้อง

13 ตุลาคม              วันจัดงาน  ที่ นครลอสแอนเจลีส สหรัฐอเมริกา  และการประเมินผลการปฏิบัติงาน                                หลังจากนั้น

งบประมาณและอุปกรณ์ หรือทรัพยากรที่ต้องการ (พร้อมยอดงบดำเนินงานโดยละเอียด):

รายการ                                                 จำนวน               แหล่งเงินสนับสนุน
1. ค่าอุปกรณ์ สถานที่และการตกแต่ง      $700                  เงินอุดหนุนจากสมาชิกและผู้สนับสนุนอื่น 2. ค่าเดินทางวิทยากร  3 ท่าน                  $3,000              เงินอุดหนุนจากสมาชิกและผู้สนับสนุนอื่น
3. ที่พักและอาหารวิทยากร                       $900                  คณะกรรมการรับผิดชอบ
4. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม                 $500                   ภาคีฯ และสมาชิก *

รวมงบประมาณทั้งสิ้น                              $5,100

*หมายเหตุ:  จะมีการรายงานรายนามผู้สนับสนุนโครงการในโอกาสต่อไป และในการรายงานผลการปฏิบัติงาน

6.      ผู้ปฎิบัติงานด้านต่าง ๆ:

ด้านประสานงานและติดต่อวิทยากร       คุณชัช คุณไซม่อน และคุณลิลลี่

ด้านการระดมทุน                                   คุณลิลลี่และคณะกรรมการบริหาร

ด้านการจัดหาและจัดเวที                       คุณซู คุณพารา คุณลิลลี่  คุณชัช และคุณเนตร

ด้านดูแลต้อนรับแขก-อาหารเครื่องดื่ม     คุณไซม่อน คุณซู และคุณแซม

ด้านพิธีการและเอกสาร                         คุณเอนก และ ดร. เพียงดิน

ด้านถ่ายทอดสด                                    คุณวู๊ดไซด์

  1. ผลที่คาดว่าจะได้รับ:
    บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ทุกประการ และสามารถประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของภาคีฯ สู่สายตาคนไทยทั่วโลก พร้อมกับความสำเร็จในการส่งต่อการบริหารให้คณะกรรมการบริหารชุดใหม่

แผนงานสำหรับการติดตามและประเมินผล:
ใช้แบบสอบถามสมาชิกที่เข้าร่วมงาน เพื่อสรุปผลและรับเสียงสะท้อนเพื่อการปรับปรุงในอนาคต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *