การประกวดบทความสั้น ชิงเงินรางวัล ประจำปี 2556

Essay13Results-Donors

ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (TAHR) ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ชนะเลิศและได้รับรางวัลทุกท่าน
และขอขอบคุณทุกท่านที่ได้กรุณาสนับสนุนโครงการ ตามตารางข้างบน

*************************************************************

 สำคัญ   เลื่อนการรับผลงาน การประกวดบทความสั้น

เป็น วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 

cropped-TAHR-Logo2013-b.jpg

ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน
1268 Grant Avenue, 3rd Floor, San Francisco, CA 94133
Email: president@thai-ahr.org   Website: http://thai-ahr.org
 A non-profit organization registered with the State of California, the United States of America on June 28, 2012
องค์กรไม่แสวงกำไร ที่จดทะเบียนอย่างเป็นทางการกับ

มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2555

ระเบียบการแข่งขัน
บทความเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกการเคารพสิทธิมนุษยชน
“ประเทศไทยในฝันแบบสังคมอารยะที่เคารพหลักสิทธิมนุษยชน”

หลักการและเหตุผล

งานสิทธิมนุษยชนนั้น ปกติมักจะมีในรูปการแสดงตัวตามสื่อต่าง ๆ  การตีพิมพ์ข่าวสาร  การแถลงข่าว และการส่งจดหมายร้องเรียน เพื่อให้เห็นความเคลื่อนไหวขององค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ  โดยประชาชนทั่วไป มักไม่ได้มีส่วนรับรู้หรือเรียนรู้ด้วย นอกจากผู้ที่อยู่ในแวดวงนักสิทธิมนุษยชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น การเข้าถึงประชาชน เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกจึงเกิดขึ้นน้อย

ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน เน้นโครงการที่จะต้องใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และทุกกิจกรรมต้องตอบสนองต่อภารกิจด้านใดด้านหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งในสามด้านของภาคีฯ คือ การป้องปราม เยียวยา และการสร้างเสริมจิตสำนึก  สิ่งที่เป็นหัวใจของการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชนที่ภาคีฯ ยึดมั่นคือ การก้าวไปสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้งานทั้งสามด้านได้ผลในเชิงลึก กว้าง และยั่งยืน อันจักเป็นการสร้างสังคมใหม่ที่ดีกว่าได้อย่างแท้จริง

การประกวดบทความในหัวข้อที่เหมาะสม นอกจากจะทำให้ผู้มีส่วนร่วมได้ศึกษาค้นคว้า เปิดหูเปิดตาและเปิดใจแล้ว ยังเป็นการทำให้คนไทยมองปัญหาของชาติในกรอบอารยธรรมสากล เพื่อสานฝันที่ดีงามสำหรับชาติ แล้วสร้างแนวทางไปสู่ฝันบนหลักสิทธิมนุษยชนสากล  การเผยแพร่ตั้งแต่เริ่มโครงการ การเรียนรู้ของผู้ประกวดระหว่างการเขียน การแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ผลงานไปสู่สังคมไทยระดับโลก ตลอดจนการประกาศกิตติคุณและตอบแทนด้วยเงินที่มีจำนวนไม่มากและไม่น้อยเกินไป ถือว่า น่าจะเป็นการช่วยให้สังคมไทย ได้หันมามองแนวทางต่าง ๆ ร่วมกัน ในอันที่จะผลักดันประเทศไทยร่วมกัน เพื่อไปสู่การเป็นสังคมประชาธิปไตยที่แท้จริง ที่หลักสิทธิมนุษยชนได้รับการเคารพจากผู้ใช้อำนาจรัฐและประชาชนผู้ได้เปรียบในสังคม และในหมู่ประชาชนทุกภาคส่วนในเวลาเดียวกัน

วัตถุประสงค์ของการประกวดบทความ

 1. เพื่อสร้างความเข้าใจในหมู่คนไทยทั่วโลกเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชนสากล และการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ที่ซ่อนรูปอยู่ใต้จิตสำนึกและวัฒนธรรมที่ไม่เอื้อต่อการตระหนักรู้
 2. เพื่อกระตุ้นคนไทยให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการศึกษา ในระบอบปัจจุบันของไทย ที่ส่งผลต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนของคนไทยทั้งโดยตรงและโดยอ้อม โดยที่ไม่ได้รับการเยียวยาและแก้ไขอย่างแท้จริงและเหมาะสม
 3. เพื่อสร้างจิตสำนึกแห่งการเคารพหลักสิทธิมนุษยชนใต้ระบอบประชาธิปไตยตามหลักอารยะสากล

ผู้มีสิทธิส่งผลงานเข้าประกวด         

บุคคลเชื้อชาติไทยทั่วโลก ทุกเพศ วัย อาชีพ ความเชื่อ และระดับการศึกษา

ข้อกำหนดและรายละเอียดเกี่ยวกับการประกวด

บทความต้องอยู่ใต้หัวข้อ “ประเทศไทยในฝันแบบสังคมอารยะที่เคารพหลักสิทธิมนุษยชน

ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดซึ่งไม่จำกัดเพศ วัย อาชีพ ความเชื่อ และระดับการศึกษา ต้องเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ผลงานจริง และต้องเคารพทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ต้องมีอีเมล์และหรือเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้จริง  โดยจะใช้ชื่อจริงหรือนามปากกาก็ได้

การส่งผลงาน และการตัดสิน

แต่ละบุคคลสามารถส่งผลงานเป็นไฟล์ Word document ได้ไม่เกินสองชิ้น  (ในกรณีจำเป็น เราจะรับผลงานในรูปไฟล์ที่สแกนเป็น pdf ด้วย แต่เราต้องการรับ ไฟล์สกุล docs หรือ doc มากกว่า)  ภายในไม่เกินเที่ยงคืน วันที่ 10 ตุลาคม 2556 โดยส่งผลงานไปที่ president@thai-ahr.org

บทความที่ผ่านการเข้ารอบ 20 ผลงานสุดท้าย จะถูกคัดเลือกและประกาศผลในวันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน 2556   เพื่อนำเผยแพร่ทางยูทูปให้มีการโหวต  และประกาศผลสุดท้ายพร้อมมอบรางวัล ในงานประชุมส่งท้ายปีเก่าของภาคีฯ ที่จัดขึ้น เดือนธันวาคม 2556

ผลงานที่ได้รับคัดเลือก 20 ชิ้น จะต้องถูกอ่านหรือนำเสนอโดยเจ้าของผลงานหรือตัวแทนที่ภาคีฯจัดให้ โดยจะนำเสนอในรูป mp3 (เสียง) หรือ WMA (วิดีโอ) ก็ได้ โดย ผลงาน 20 ชิ้น (ลบเจ้าของผลงานชื่อออก) จะถูกนำไปไว้สำหรับการโหวตที่สถานียูทูปของภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน ในระหว่างวันที่ 5 ธันวาคม – 25 ธันวาคม 2556  คะแนนเสียงโหวตของผู้อ่าน จะคิดเป็น 10 % แล้วนำไปรวมกับอีก 90 % จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิรับเชิญ 10 ท่าน   การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นสิ้นสุด

เจ้าของผลงานชนะเลิศจะได้รับการติดต่อและมอบเงินรางวัลภายในไม่เกินวันที่ 31 มกราคม 2557

เกณฑ์การตัดสิน

คณะกรรมการผู้ทรงเกียรติที่ภาคีฯ เชิญเข้าร่วม ตัดสินตามกรอบต่อไปนี้ (10 คะแนน/แต่ละข้อ)

1)    มีเนื้อหาสาระตรงตามหัวข้อและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประกวด

2)    มีเนื้อหาสร้างสรรค์ และไม่ล่วงละเมิดหลักกฎหมายสากลและศีลธรรมจรรยาอันดี

3)    แสดงถึงความรู้และความเข้าใจในหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 30 ข้อ ซึ่งท่านสามารถไปศึกษาเพิ่มเติม ที่ http://tinyurl.com/mvjauss หรือแหล่งอื่น

4)    แสดงถึงความเข้าใจปัญหาทางการเมืองไทยที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับหลักการปกครองแบบประชาธิปไตยสากล

5)    มีความยาวประมาณไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4 ไม่เว้นบรรทัด โดยมีความห่างจากขอบด้านบนและด้านข้าง ไม่เกินหนึ่งนิ้ว  และตัวอักษรมีขนาด 11-12 แบบ Times New Roman (อ่านได้ชัดเจน แต่ไม่ใหญ่หรือเล็กจนเกินไป)

6)    มีคำนำ (introduction) ตามด้วยเนื้อหาสาระหลัก (body) ซึ่งมีคำอธิบายที่มีหลักมีเกณฑ์และการสนับสนุนด้วยตัวอย่าง หลักฐานหรือข้อมูลชัดเจน พร้อมบทสรุป (conclusion)

7)    บทสรุปมีความสร้างสรรค์ นำไปคิดต่อยอดได้ หรือสามารถนำไปปฎิบัติได้

8)    การนำเสนอชัดเจน มีการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องตามสมควร นำเสนอเป็นลำดับขั้นตอน เหมาะสม ชวนติดตาม และดึงดูดผู้ฟังแต่ต้นจนจบ

9)    มีมุมมองที่ไม่ธรรมดาเกินไปหรือคาดเดาได้ทุกอย่าง กล่าวคือ มีความแปลกใหม่ ลึกซึ้ง ชวนให้คนคล้อยตาม และเกิดการงอกเงยของภูมิปัญญา

10) มีการใช้ข้อมูล สื่อ และวิธีการนำเสนอที่สร้างสรรค์ เสริมเนื้อหาให้เข้าใจง่าย และทำให้การสื่อสารสาระเกิดประสิทธิผล

แบบฟอร์มการส่ง

ผลงานของท่าน จะต้องมีรายละเอียดต่าง ๆ ในไฟล์ ดังนี้

 • หัวข้อบทความ “ประเทศไทยในฝันแบบสังคมอารยะที่เคารพหลักสิทธิมนุษยชน
 • ชื่อ-นามสกุล  อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้จริง
 • วันเดือนปี ที่ส่ง
 • ความยาวต้องเป็นไปตามที่กำหนด คือ ไม่น้อยกว่า 3 หน้ากระดาษ แต่ไม่เกิน 5 หน้า (หากไม่เข้าข่ายนี้ ทางภาคีฯ สงวนสิทธิที่อาจจะไม่รับพิจารณาผลงานของท่าน
 • หมายเลขหน้า พร้อมชื่อและสกุล บนหัวของทุกหน้า

รางวัลสำหรับผลงานที่ชนะการแข่งขัน

 • รางวัลชนะเลิศ โดย (ชื่อผู้บริจาครางวัลจะประกาศภายหลัง)         100,000          บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ โดย (ชื่อผู้บริจาครางวัลจะประกาศภายหลัง)   50,000           บาท
 • รางวัลที่สาม โดย (ชื่อผู้บริจาคจะประกาศภายหลัง)                        20,000           บาท
 • รางวัลชมเชย (ชื่อผู้บริจาคจะประกาศภายหลัง) 10 รางวัล ๆ ละ        3,000           บาท

รายละเอียดอื่น ๆ

เมื่อท่านส่งผลงานเข้าประกวด ถือว่าท่านเข้าใจแล้วว่า ผลงานทุกชิ้นที่ส่งจะเป็นลิขสิทธิ์ที่ยกให้ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน ในการตัดต่อหรือทำซ้ำ เพื่อการเผยแพร่ในกิจกรรมใด ๆ ในอนาคตของภาคีฯ  แต่ไม่ได้ตัดการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของท่านในฐานะเจ้าของผลงานด้วยเช่นกัน

หมายเหตุ:

โครงการนี้ได้รับการตรวจสอบและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร และบอร์ดอำนวยการของภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนแล้ว เมื่อ วันที่  3 เดือนกรกฎาคม ปี 2556   ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการที่เว็บไซต์ ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนได้ที่  http://tinyurl.com/k6vqywk  หากท่านมีคำถามใด ๆ ท่านสามารถส่งคำถามทางอีเมล์ได้ที่ president@thai-ahr.org

ท่านสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน ได้ทาง http://thai-ahr.org  เพื่อทำความเข้าใจและเรียนรู้สาระเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและทั่วโลก  และเพื่อนำมาใช้ประกอบการเขียนบทความของท่าน   ขอให้ทุกท่านโชคดี

ขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับความร่วมมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และร่วมส่งผลงานเข้าประกวด

__________________________________________________________

คณะกรรมการบริหารภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน     คณะกรรมการอำนวยการภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน   และสมาชิกภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนจากทั่วโลก

ลิ้งค์สู่หน้าเพจนี้  ณ ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน: http://tinyurl.com/k6vqywk

กำหนดส่งผลงานวันสุดท้าย เที่ยงคืน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 
ลิ้งค์เพิ่มเติมสำหรับดาวน์โหลดระเบียบการ  (กรุณาช่วยกันส่งต่อให้มากที่สุด)

http://www.mediafire.com/view/p8l3q00p0atl41y/Ad2OfficialAds-TAHREssayContest-2013-newdates.pdf

http://www.mediafire.com/view/39ltz0u0nn050to/Ad3-OfficialAds-TAHREssayContest-2013-newdates.pdf

http://www.mediafire.com/view/6zmdxo73s5nb6ad/Ad1OfficialAds-TAHREssayContest-2013-newdates.pdf

_____________________________________________________

 

————————————————————————————

โครงการที่นำเสนอต่อสมาชิกภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน และผู้สนับสนุน

cropped-TAHR-Logo2013-b.jpg
ชื่อโครงการ:   การประกวดบทความเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกการเคารพสิทธิมนุษยชน

ผู้รับผิดชอบโครงการ:   คณะกรรมการบริหารภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน

วัตถุประสงค์โครงการ:

 1. เพื่อสร้างความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนสากล และการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ในหมู่คนไทยทั่วโลก
 2. เพื่อกระตุ้นคนไทยให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาทางการเมืองในระบอบปัจจุบันของไทย ที่ส่งผลต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนของคนไทยทั้งโดยตรงและโดยอ้อม
 3. เพื่อสร้างจิตสำนึกแห่งการเคารพหลักสิทธิมนุษยชนใต้ระบอบประชาธิปไตยอันสมบูรณ์

แผนการปฏิบัติงาน:

มิถุนายน                         ร่างโครงการและระเบียบการแข่งขัน
กรกฎาคม-สิงหาคม            ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมและเปิดรับผลงานจนถึง วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน 2556 (เลื่อน)
กันยายน                         คัดเลือกผลงานยอดเยี่ยม 20 อันดับแรก เพื่อการโหวตและตัดสิน

ตุลาคม (กลางเดือน)          ประกาศผลและแจกรางวัลในงานประชุมใหญ่ประจำปีของภาคีฯ

งบประมาณและการสนับสนุนที่ต้องการ: (อาจเพิ่มเงินรางวัลที่หนึ่งและสองหากมีผู้สนับสนุนรายใหญ่)

 1. รางวัลชนะเลิศ                                 100,000 บาท              รวม     100,000
 2. รางวัลรองชนะเลิศ                            50,000 บาท                 รวม     50,000
 3. รางวัลที่สาม                                    20,000 บาท                 รวม     20,000*
 4. รางวัลชมเชย 10 รางวัล ๆ ละ                 3,000 บาท              รวม     30,000
 5. ของชำร่วยกรรมการตัดสิน 10 ท่าน ๆ ละ 750 บาท                  รวม     7,500
  รวมทั้งสิ้น ประมาณ                                  207,500 บาทถ้วน

* อาจจะมีการปรับเพิ่มเป็น 30,000 บาท

การประเมินผล:    ผู้ร่วมโครงการและประชาชนทั่วไป ตอบแบบประเมินผลอย่างง่าย

ผลที่คาดจะได้รับ: บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

—————————————————————————————————————————————

โครงการนี้ ได้รับอนุมัติจากภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนแล้ว โดยโครงการนี้ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายของสหรัฐอเมริกาตามฐานะทุกประการ และการดำเนินงานจะอยู่ภายใต้การเคารพกฎหมายไทยด้วยเช่นกัน

ดร. เพียงดิน รักไทย
ประธานภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *