สารจากประธานบอร์ดอำนวยการ

ผมในฐานะเป็นประธานกรรมการอานวยการ (Chairman) ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการบริหารทุกท่านที่พวกท่านได้ทางานกันอย่างดีเยี่ยมเกินกว่าสิ่งที่พวกเราหวังไว้ตลอดระยะเวลา 1ปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารทุกท่าน โดยเฉพาะท่านประธานบริหาร ดร.เพียงดิน รักไทย มีความมุ่งมั่น ขยันทางาน จนมีผลงานมากมายปรากฎให้สังคมได้ยอมรับในผลงานอย่างยิ่ง ผลงานที่ปรากฏโดดเด่น เช่นการส่งคณะกรรมการเข้าไปเยี่ยมผู้ต้องหาคดีทางการเมืองในเรือนจาที่ประเทศไทย และผู้ต้องหาคดีทางอาญามาตรา112 ก็ตาม นับเป็นผลงานที่คณะกรรมการของภาคีไทยฯ ได้ทางานตรงกับเจตนารมและหน้าที่ขององค์กรโดยตรง นอกจากนี่คณะกรรมการฯ ที่เดินทางไปเยี่ยมนักโทษ ที่ประเทศไทยยังได้มีโอกาสเข้าพบนายกรัฐมนตรี นส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และนาสารของภาคีไทยฯมอบให้ท่านนายกฯถึงมือโดยตรง นอกจากนี่ผลงานที่ทาให้ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนเป็นที่รู้จักต่อองค์กรต่างๆให้ระดับนานาชาติ คือการส่งคณะกรรมการของภาคีไทยฯ เข้าไปร่วมประชุมสัมมนาระดับโลก ที่จัดโดยศาล ICC ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ การไปร่วมประชุมในครั้งนั้น คณะกรรมการของเราได้มีโอกาสยื่นหนังสือถวายฎีกาถึงพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อให้ประเทศไทยทาการลงสัตยาบันเป็นสมาชิกกับศาล ICC โดยการอ่านฎีกาต่อหน้าตัวแทนจากประเทศต่างๆในภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก ต่อหน้าท่านประธานศาล ICC เมื่อวันที่ 24 พฤศิจายน 2556 ที่ผ่านมา ผลงานของคณะกรรมการฯ ที่ผ่านมาในครั้งนั้น นับเป็นการเปิดตัวภาคีไทยฯ ให้องค์กรระดับโลกได้รับรู้ว่าองค์กรของเราคือ สมาชิก NGO ของ CICC ที่มีเครือข่ายมากกว่า 2,500 องค์กร จาก 170ประเทศทั่วโลก การเปิดตัวขององค์กรของเราในครั้งนั้น นับเป็นการสร้างประวัติศาสตร์อย่างยิ่งทั้งๆที่องค์กรของเรานั้นเพิ่งก่อตั้งได้เพียงปีกว่าๆ ก็สามารถสร้างชื่อเสียงจนเป็นที่ยอมรับขององค์กรระดับนานาชาติทั่วโลก ในฐานะที่ผมเป็นประธานกรรมการอานวยการจึงใคร่ขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารประจาปี 2556 ทุกคนที่ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจอย่างยิ่ง และจะขอจดจาผลงานต่างๆที่พวกท่านได้ร่วมกันทาจนบรรลุเป้าหมายตามที่คณะกรรมการอานวยการได้วางแนวทางในการบริหารงานเอาไว้อย่างดีเยี่ยม

ท้ายนี้ผมมีความหวังว่าคณะกรรมการชุดใหม่ที่เข้ามาทาหน้าที่แทนกรรมการชุดเก่า จะช่วยกันสืบทอดแนวทางในการบริหารให้องค์กรของเราเป็นที่เลื่องลือและยอมรับในฐานะที่เป็นองค์กรให้ความช่วยเหลือมวลมนุษย์ทุกเผ่าพันธุ์ในโลกนี้ไม่ให้มีการกดขี่ข่มเหงซึ่งกันและกันทั้งทางตรงและทางอ้อม
อเนก ชัยชนะ
ประธานกรรมการอำนวยการภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน

1 มกราคม 2557

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *