Hate Speech สาระต้องใส่ใจ

Hate Speech คืออะไร ? เกิดจากอะไร ? และเราจะรับมือกับ Hate Speech ได้อย่างไร?
ขอบคุณ ศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *