สรุปงบการเงินของภาคีฯ 2012-13

หมายเหตุ ติดตามรายงานทางการเงินเป็นระยะ ๆ ทางเว็บไซต์ภาคีฯ ที่ http://thai-ahr.org/finance/

________________________________________________________

Cash Report:
Financial Records- TAHR 2012-2013 CashOnly

Non-cash Report:

Financial Records- TAHR 2012-2013 Non-Cash ONLY