ความปลอดภัยของสมาชิก

ด้วยความจริงที่ว่า ในทุกที่ที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนสากลพื้นฐาน ผู้กดขี่และกระทำการล่วงละเมิด มักเป็นผู้มีอำนาจหรืออิทธิพล ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และแม้แต่ระดับนานาชาติ  ดังนั้น ข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับสมาชิกแต่ละท่าน จะไม่ปรากฎบนอินเตอร์เน็ตโดยไม่จำเป็น และจะไม่ให้บุคคลใดมีไว้ในครอบครอง ยกเว้นประธานภาคีฯ เลขานุการ และบุคลากรที่ประธานมอบหมายให้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลสมาชิกเท่านั้น และการใช้แต่ละครั้ง ทุกท่านจะประกันในความลับทุกประการให้แก่สมาชิกทุกประเภท อนึ่ง ผู้ที่เป็นสมาชิกและทำงานที่ได้รับมอบหมายในนามของภาคีฯ จะได้รับการประกันและคุ้มครองสิทธิที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาทุกประการ

แม้ว่าการเคลื่อนไหวใด ๆ ของสมาคมฯ เป็นความเคลื่อนไหวอันบริสุทธิ์และอยู่ในกรอบกฎหมายและศีลธรรมอันดีงาม แต่สมาคมฯ ก็เข้าใจว่า ความเสี่ยงเกิดขึ้นได้เสมอ และการร่วมกิจกรรมใด ๆ ของสมาคม เป็นไปด้วยความสมัครใจของสมาชิกและผู้ปฎิบัติงานทั้งสิ้น แต่เนื่องจากพวกเราเป็นองค์กรที่ถูกต้องตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา อยู่ภายใต้การคุ้มครองของรัฐธรรมนูญอเมริกัน และมีศักดิ์และสิทธิอันสมบูรณ์ภายใต้การคุ้มครองของปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  เราจะต่อสู้และต่อต้านกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนของสมาชิกเราและการละเมิดตอ่บุคคลอื่นใดที่สามารถจะช่วยได้อย่างเต็มความสามารถ