Remarks by Chao Suethae of RedUSA – Voice International, at the Laotian-Thai Human Rights Conference on Capital Hill, Washington DC

(Left to right: Dr. Richard Saisomorn of Laotian New Generation Democracy Movement, Paul Prokop of the US State Department, and Chao Suethae of RedUSA -Thai Voice International)

ถ้อยแถลงของ RED USA – Thai Voice International
ที่ Rayburn House Office Building, Capital Hill, DC
ในการประชุม “Laotian-Thai Human Rights Conference” เมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2017

The statement of RedUSA -Thai Voice International at Rayburn House Office Building, Capital Hill, Washington DC, at the Laotian-Thai Human Rights Conference, April, 26, 2017

การประชุมจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง Laotian New Generation Democracy Movement และ RedUSA – Thai Voice Internationalโดยมี Markwayne Mullin, Congressman from Oklahoma เป็น sponsor

Organized jointly by the Laotian New Generation Democracy Movement and Red USA -Thai Voice International, with Markwayne Mullin, Congressman from Oklahoma as sponsor.

นอกจากถ้อยแถลงต่อหน้าที่ประชุม ซึ่งนำมาตีพิมพ์ไว้ด้านล่างแล้ว RED USA ยังได้ยื่นเอกสารฉบับเต็มให้กับตัวแทนของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ Paul Prokop, U.S. Department of State, Bureau of East Asian and Pacific Affairs ด้วย

From the statement before the group which is published below, and has been given to the US Department of State representative Paul Prokop, from the Bureau of East Asian and Pacific Affairs.
______________________________________

ถ้อยแถลงมีดังนี้: The statement:

Honorable Senators and House of Representatives, Distinguished guests, Ladies and Gentlemen, on behalf of Democracy Movements in Thailand,
I am Chao Suethae, Vice-President of RedUSA – Thai Voice International from Los Angeles, California.

RedUSA is a Non-Violent Democracy Movement which advocates Human Rights in Thailand. Our organization represents the Thai People who do not have chance to voice themselves.

I am here with my translator : Angela Cheney

ในระยะเวลา 75 ปีที่ผ่านมา
ประเทศไทยมีการทำรัฐประหาร 13 ครั้ง
และมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 20 ฉบับ

In the last 75 years, Thailand has had 13 coups and currently has adopted the 20th constitution.

การทำรัฐประหารแต่ละครั้งและการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ที่เขียนโดยเผด็จการแต่ละฉบับทำให้ประเทศไทยและประชาชนไทย เดินถอยห่างจากการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไกลออกไปทุกที

Each coup and adoption of a constitution written by dictators has moved Thailand further away from democracy.

– ประชาชนไทยไม่มีเสรีภาพในการพูดและการแสดงออก

– Thai people have no freedom of speech and expression.

– รัฐบาลเผด็จการถือว่าเสรีชนที่จัดการชุมนุมคือผู้ต่อต้านรัฐบาล

– The junta government considers liberals who organized demonstrations to be enemies of Government.

– การประชุม หรือการสัมมนาและแม้แต่การเสวนาทางวิชาการเผด็จการทหารไทยถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อโค่นล้มรัฐบาล

– The junta government considers conferences, seminars, or even academic discussions are all movements that aim to overthrow the government.

– ขบวนการยุติธรรมไทยไร้มาตราฐาน ประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นการใช้กฎหมายสองมาตรฐานและเลือกปฏิบัติ

– There is a poor standard of justice, different standards of justice, and discrimination — people are not treated fairly.

– รัฐบาลไทยยังใช้อำนาจเผด็จการเข้าไปก้าวก่ายศาสนาจักร ล่วงละเมิดกิจของสงฆ์โดยใช้อำนาจตามมาตรา 44 กดดันกลั่นแกล้งพุทธศาสนาในประเทศไทย

– Thai government has intervened temple, priests, and all entire system through Article 44 to pressure and persecute Buddhism countrywide.

– พรบ.คอมพิวเตอร์เป็นกฎหมายที่ประชาชนไม่ยอมรับ เพราะนอกจากเซ็นเซอร์และริดรอนสิทธิส่วนบุคคลแล้ว บทลงโทษตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังรุนแรงเกินเหตุ

– Thailand’s Cybercrime Act is the law that the public does not accept. Besides censorship and deprivation of human rights, the Act contains excessive cruel and unusual punishment.

เพียงตัวอย่างการโดยสรุปที่ยกมาข้างต้น
รัฐบาลเผด็จการทหารไทยได้กระทำความผิดร้ายแรง
ด้วยการละเมิดปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
(Universal Human Rights Declaration)ที่ประเทศไทยได้ลงนามไว้กับสหประชาชาติ

All examples above have shown that Thai junta government has extremely violated Universal Human Rights Declaration that Thailand has signed with the United Nations.

RedUSA ในนามของคนไทยผู้รักประชาธิปไตย
ทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและที่อยู่นอกประเทศไทย
ขอเรียกร้องรัฐบาลเผด็จการทหารไทยดังต่อไปนี้
1. ยุติการใช้ความรุนแรงต่อประชาชน
2. ยกเลิกกฎหมายมาตรา 44 ซึ่งเป็นกฎหมายเผด็จการที่สังคมโลกรับไม่ได้
3. ให้รัฐบาลเผด็จการทหารปฏิบัติตามปฏิญญาสากลที่ประเทศไทยได้ลงนามไว้กับสหประชาชาติทุกมาตรา
4. จัดให้มีการเลือกตั้งอย่าง Free and Fair เพื่อปูทางไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

RedUSA calls on the junta on behalf of Thai people who love democracy both inside and outside the country following
1. Stop violence against Thai citizens immediately.
2. Cancel Article 44 immediately. (The law of dictatorship that is disgusting, shameful, and unacceptable in worldwide.)
3. Urgently comply with the Universal Declaration that Thailand has signed with the United Nations in every section.
4. Hold an election freely and fairly in order to lead the country to absolute democracy as soon as possible.

และสุดท้าย
RedUSA ในนามของคนไทยผู้รักประชาธิปไตย
ขอเรียกร้องมายังสภาคองเกรสของประเทศสหรัฐอเมริกา
ช่วยส่งแรงกดดันไปยังประเทศไทยให้ปล่อยตัวนักโทษ 112, ผู้ถูกกล่าวหาด้วยความผิด 112 และนักโทษการเมืองทุกคนโดยปราศจากเงื่อนไข

Last but not least, RedUSA calls on the Congress of the United States on behalf of people who love democracy to pressure the Thai junta government in order to release political accusers and prisoners under Article 112 and all other political prisoners unconditionally.

ขอบคุณครับ

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *