Statement from TAHRA (ออสเตรเลีย)

TAHRLOGO-FinalOfficial-larger-Australia-small

 แถลงการณ์

วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ภาคีเพื่อสิทธิมนุษยชนไทย – ออสเตรเลีย

Thai Red Australia เป็นองค์กรเฉพาะกิจ เกิดจากการรวมตัวของพี่น้องคนไทยผู้รักประชาธิปไตยในออสเตรเลีย ประสานการต่อสู่ร่วมกับพี่น้องคนไทยผู้รักประชาธิปไตยทั้งในประเทศและนอกประเทศตลอดมา หลังการผลักดันจนได้มาซึ่งรัฐบาลตามแนวทางของระบอบประชาธิปไตย  จึงเข้าร่วมพันธกิจสนับสนุนแนวทางด้านอื่นๆ โดยเฉพาะด้านสิทธิมนุษยชน  กับองค์กรสิทธิมนุษยชนในประเทศออสออสเตรเลียและต่างประเทศทั่วโลก

จากการที่คณะกรรมการ Thai Red Australia แสดงเจตจำนงค์ ยื่นขอจดทะเบียนขึ้นเป็นองค์กรอย่างถูกต้องถาวร ภายใต้การรองรับของกฎหมายประเทศออสเตรเลียนั้น ขณะนี้มีความเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าที่จะประกาศให้พี่น้องร่วมอุดมการณ์ทราบว่า ได้ผ่านการอนุมัติแล้ว ซึ่งสามารถดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ได้อย่างสมบูรณ์ และมีชื่อภาษาอังกฤษ ” THE THAI ALLIANCE FOR HUMAN RIGHTS – AUSTRALIA” ชื่อย่อ TAHRA และชื่อภาษาไทย  ” ภาคีเพื่อสิทธิมนุษยชนไทย – ออสเตรเลีย ”  ซื่อต่อจากนี้ จะเป็นองค์กรดำเนินกิจกรรมตามแนวทางประชาธิปไตยและสิทธิมนษยชน ในนามของพี่น้องคนไทยผู้รักประชาธิปไตยในออสเตรเลียกว้างขวางยิ่งขึ้นต่อไป

อนึ่ง จากสถานะการทางการเมือง ซึ่งถูกบ่มเพาะมาตลอดตั้งแต่ก่อนและหลังการเลือกตั้ง โดยขบวนการกลุ่มผู้สูญเสียอำนาจ และกลุ่มผู้ไม่ต้องการให้ประเทศไทยเปลี่ยนแปลง ไปสู่ประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแท้จริง ได้ก้าวถึงสภาวะอันตรายสูงสุดของความคงอยู่ ของระบอบประชาธิปไตยที่ขับเคลื่อนด้วยระบบรัฐสภา โดยกลุ่มดังกล่าว ใช้เงื่อนไขจากการดำเนินนโยบายผิดพลาดของฝ่ายรัฐบาล  ในเรื่องการผลักดันกฎหมายนิรโทษกรรม ที่ขัดแย้งต่อความรู้สึกและความต้องการแท้จริงของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ มาเป็นสาเหตุในการสร้างกระแสปฎิเสธระบบรัฐสภา เพื่อหวังให้ความขัดแย้ง ก้าวนำสู่การโค่นล้มระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนสร้างมา

ด้วยเหตุนี้ TAHRA จึงออกมาเพื่อแสดงจุดยืนร่วมกับพี่น้องคนไทยทั่วประเทศ และขอประกาศเรียกร้องว่า

1.     ด้วยเพราะเป็นการขัดเจตนารมณ์แท้จริงที่เป็นความต้องการของประชาชน และต่อหลักการสิทธิมนุษยชน จึงขอคัดค้านและไม่สนับสนุนให้รัฐบาล นำเสนอกฎหมายนิรโทษกรรม (พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ฉบับแก้ไขโดยกรรมาธิการเสียงข้างมาก) นี้ มาประกาศมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายในทุกกรณีย์

2.     ให้รัฐบาลรีบดำเนินการออก พ.ร.ก. นิรโทษกรรม เพื่อปลดปล่อยประชาชนผู้เกี่ยวข้องทุกสีเสื้อ รวมทั้งนักโทษการเมือง คดี 112 ทั้งนี้จักไม่รวมแกนนำและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ซึ่งเคยประสงค์ไม่ขอรับการนิรโทษกรรม

3.     ขอยืนยันเจตนารมณ์ที่ได้ประกาศไว้แล้วว่า จะร่วมกับพี่น้องคนไทยผู้ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตยทั้งในและนอกประเทศ ต่อต้านการรัฐประหาร การโค่นล้ม และ/หรือการฉ้อฉนเพื่อการได้มาซึ่งอำนาจ ที่มิได้เป็นไปตามครรลองของระบอบประชาธิปไตยทุกรูปแบบอย่างถึงที่สุด และขอเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อบุคคลที่เข้าข่ายกระทำความผิดโดยไม่ยกเว้น

สุดท้ายนี้ เพื่อให้การแก้ปัญหาเป็นไปตามครรลองประชาธิปไตยและกฎหมาย เราจึงหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะเห็นการยอมรับและการตอบสนองจากรัฐบาล จากทุกองค์กรและทุกหน่วยงานของรัฐ จากบุคคลและคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประชาธิปไตยตามที่ประชาชนคนไทยทุกคนปรารถนา

ภาคีเพื่อสิทธิมนุษยชนไทย – ออสเตรเลีย ( TAHRA)

_____________________________________________________

ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน  TAHR  สำนักงานใหญ่ ฯ นครซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา สนับสนุนแถลงการณ์นี้

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *