พันธกิจ

พันธกิจของสมาคมไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (TAHR)

  1. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสิทธิมนุษยชนในประทศไทย และร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ที่มีเป้าหมายร่วมกันทั่วโลก
  2. จัดกิจกรรมเชิงรุก เพื่อพัฒนาความเป็นประชาธิปไตยและการเคารพสิทธิมนุษยชนสากลในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้านที่ต้องการความช่วยเหลือ
  3. ต่อต้านและประนามการละเมิดสิทธิมนุษยชนพื้นฐานทั้งในประเทศไทยและทั่ว โลก โดยเน้นการให้โอกาสกับผู้ด้อยโอกาสและผู้ถูกกดขี่ ได้มีเสียง และได้รับความสนใจและความช่วยเหลือจากองค์กรต่าง ๆ ในระดับนานาชาติ
  4. ร่วมมือกับองค์กรรัฐและเอกชนทั่วโลก ในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนพื้นฐานในประเทศไทย และทั่วโลกเท่าที่กระทำได้
  5. ช่วยเหลือและฟื้นฟูเหยื่อของการละเมิดสิทธิมนุษยชนสากลทุกประเภทที่สามารถช่วยเหลือได้